امروز: ۱۴۰۳/۰۱/۳۰

راه اندازی كمپین موتورسوار خوب در شهر

راه اندازی كمپین موتورسوار خوب در شهر به گزارش هم ماشین معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران اظهار داشت: كمپین ˮموتورسوار خوب ˮ می خواهد با هدف هویت بخشی و آگاهی بخشی، رفتار موتورسواران را به سمت تغییر رفتار حمل و نقلی، هدایت كند.


به گزارش هم ماشین به نقل از ایسنا، دكتر محمدرضا جوادی یگانه اظهار داشت: تهران، امروز به مثابه بزرگترین كلانشهر ایران با مسائلی قدیمی و تازه ای مواجه می باشد كه اگر بخواهیم به صورت كلی برای آن نسخه بپیچیم، اساسا "تغییر رفتار شهروندی" یكی از راهكارهای اساسی آن است.
وی ادامه داد: برای حل گام به گام مسائل، كمك گرفتن از گروه‎های هدف، به تناسب سوژه تفكیك شده، با استفاده از برنامه ریزی صحیح و گفتگو برای همراه كردن آنها انتخاب های متنوعی كه پیش رویشان قرار دارد اصلی اساسی است كه می تواند منجر به تغییر رفتار اجتماعی پایداری شود، چونكه فرد خودرا كشنگری موثر یافته كه عمل امروز او نه حاصل دستوری از مراجع بالادست، بلكه نتیجه گفتگو و مشاركت بین او و مسئولین امر است.
معاون شهرلار تهران شاه كلید بهره گیری از همراهی برای ایجاد تغییر اجتماعی را در سطح میانی و كلان را ایفای نقش شهروندان بعنوان صاحبان اصلی شهر، در نقش كشنگر در پروسه تصمیم سازی و تجربه حس تعلق دانست و عنوان كرد: صاحب نظران بر این اعتقادند كه خودآگاهی فرد نسبت به هویت فردی و اجتماعی خود و نیز شناخت و پیروی از انتظارات و قواعد پذیرفته شده اجتماعی، سلامت زندگی اجتماعی افراد جامعه را تقویت نموده و از میزان ارتكاب جرائم و انحرافات اجتماعی و بروز آسیب‏ها‏ی اجتماعی می‏ كاهد.
وی اشاره كرد: هویت اجتماعی به شیوه‏ ها‏یی اشاره دارد كه به واسطه آنها، افراد و گروه‏ ها‏ در روابط اجتمــاعی خود از افراد و گروه‏ ها‏ی دیگر متمایز می‏ شوند. هویت دارای ابعاد و جنبه‏ ها‏ی متفاوتی است، مهمترین بعد هویت، بعد اجتماعی آن است كه بر سایر ابعاد هویت تأثیر بیشتری دارد. در واقع هویت به هر شكلی كه تجلی كند، آن جلوه، مستقیم یا غیر مستقیم، اجتماعی خواهد بود، و به تعبیر بوردیو، "همه چیز اجتماعی است".
جوادی یگانه تائید كرد: آنجا كه گروهی با هویتی نامعلوم، هویتی خدشه دار شده و با برچسب‎هایی منفی روبرو می شوند، آغاز بروز رفتارهایی نابهنجار نیز فرا می رسد، این در حالیست كه تعریف مثبت، سازنده و قوام یافته می‎تواند مجموعه‎ رفتارهای نابهنجار را نیز كنترل كرده و فرد كنشگر را در موقعیتی قرار دهد كه به خود امكان بروز رفتارهای غیر را ندهد.
وی با اشاره به اینكه یكی از طبقه‎بندی‎های رایج در محیط شهری، هویت رانندگان وسایل حمل و نقل شامل رنندگان اتومبیل، موتورسیكلت، اتوبوس و... است، اشاره كرد: موتورسیكلت سواران یكی از لطمه پذیرترین و البته پرترددترین قشرهای عبور و مرور در فضای شهری اند، كه گاه حجم گسترده تخلفات آنان در سطح جامعه دارای پیچیدگی ها و زوایای آشكار و پنهان مختلفی است. به همین دلیل، پرداختن به مبحث شناخت خصوصیات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی این گروه، لطمه شناسی دلیلهای ناهنجاری های ترافیكی بین موتورسواران، تبیین شیوه های ساماندهی وضعیت آنان و بطور كلی بهبود وضعیت این قشر چه برای خود آنان و چه برای دیگر شهروندان مستلزم نگاهی چندجانبه و گفتگو با گروه‎های گوناگون است كه خود متاثر از عوامل گوناگونی مانند مسائل و كاستی های موجود در وضعیت كنونی حمل و نقل، وضعیت قوانین و اجرای آن و آموزش و فرهنگ سازی، عدم وجود شیوه‎های نظارتی موثر، جای خالی شناخت خصوصیات اقتصادی و اجتماعی این گروه و همین طور سیاست‏های تشویقی و توسعه دهنده است.
بگفته وی در یك جمع بندی كلی می‎توان اظهار داشت كه مسئله اصلی شاید تعداد زیاد موتورسیكلت‎ها نیست، بلكه رفتارهای لطمه زا و پرخطری است كه از طرف موتورسیكلت سواران در وهله نخست برای خودشان و خانواده شان و در وهله دوم برای سایر شهروندان سر می زند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران اضافه كرد: نظر به آنچه عنوان شد و باتوجه رشد بیش از پیش موتورسیكلت‎ها و به عبور و مرور موتورسیكلت‎های بسیاری در شهر تهران، سوژه ساماندهی به وضعیت موتورسواران و موتورسواری همچون دغدغه های همیشه مدیریت شهری بوده، كه عموما بر نظارت‎های انتظامی تاكید داشته است. در صورتیكه ساماندهی شیوه رفتار ترافیكی موتورسواران بیشتر از هرچیز نیازمند رویكرد اجتماعی و با تاكید بر هویت بخشی به موتورسواران دارد.
وی عنوان كرد: پویش موتورسوار خوب، مبتنی بر بررسی تجارب جهانی در این عرصه و همین طور ماحصل گفتگو با كسب و كارهای موتوری همچون اسنپ، تپسی و...، گفتگو با نمایندگان نهادهای مسئول همچون راهنمایی و رانندگی، مسئولین حوزه حمل و نقل و ترافیك شهری، اهالی رسانه در عرصه شهری و همین طور نمایندگان مختلفی از جامعه موتورسواران است.

جای خالی یك هویت مشخص مثبت و موثر برای موتورسواران

معاون شهردار تهران با اشاره بجای خالی یك هویت مشخص مثبت و موثر برای موتورسواران، اظهار داشت: همواره شیوه رفتار ترافیكی این قشر مورد نقد قرار داشته بی آنكه دغدغه های معیشتی و اقتصادی شان مد نظر قرار گیرد. از سویی به خوبی می دانیم كه محیط پیرامونی یكی از موثرترین عوامل تغییر رفتار در هر عاملی است، از اینرو درگیر كردن خانواده جامعه موتورسواران در پروسه زیست شهری آنان و انتقال نكات و مسائل با اهمیت از طرف آنان میتواند هم ابزار تشویقی بوده و هم نقش بازدارندگی و كنترل كنندگی از شیوه‎های پرخطر رانندگی را برای آنان به دنبال داشته باشد.
وی ادامه داد: "كمپین موتورسوار خوب " با تاكید بر همین رویكرد طراحی شده و می خواهد با اقدام 360 درجه ای تغییر رفتار حمل و نقلی موتورسواران را با هدف هوبت بخشی، آگاهی بخشی و پایداری رفتار به پیش برد.
یگانه اشاره كرد: این كمپین با عنایت به الگوی مشاركتی نگاهی ایجابی را در پیش گرفته و در نظر دارد موتورسوران را بعنوان یك قشر از جامعه حمل و نقل، وارد مناسبات و گفتگو با شهروندان كرده و از رفتارهای پرخطرآنان كه اثرات منفی برای خود و دیگر شهروندان دارد جلوگیری كند.
وی با اشاره به اینكه در این كمپین خود موتورسوارها به صورت فعال دیده شده اند، اظهار داشت: نقش شهرداری تهران، پلیس راهور و دیگر نهادهای مسئول صرفاً نقش حمایتی، ترویجی و تشویقی است، وقتی یك موتور سوار احساس كند كه در جامعه ای حضور دارد كه دیگران با او شریك هستند و او نیز دیده می شود و به رسمیت شناخته می شود، یك نوع كنش خواهد داشت و وقتی احساس كند كه قسمتی از یك جمعیت پراكنده است كه همه می خواهند در رقابت، یكدیگر را از دور خارج كنند، رفتاری متفاوت دارد.
وی اظهار نمود: بعنوان مثال عموما پویش های كاهش سومصرف مواد مخدر زمانی موفق عمل می كنند كه توسط افرادی تشكیل و اداره می گردند كه نسبت به آن تعلق خاطر و هویت دارند و سابقا معتاد بوده اند. پیرو این مساله به جهت اینكه شاهد تغییر رفتار موتورسواران باشیم، در درجه اول این كمپین تلاش می كند كه یك هویت صنفی به این گروه داده تا با ایجاد هویت از بروز تخلف كاسته و رفتار مثبت را پررنگ كند.
بگفته معاون شهردار تهران ایجاد حس نا امنی برای شهروندان به سبب تردد موتورسواران در پیاده روها، آمار بالای مرگ و میر و جراحت موتوسواران در تصادفات شهری، نارضایتی عمومی شهروندان از رفتارهای پرخطر موتورسواران، سهم بالای عدم خودمراقبتی مانند استفاده از كلاه ایمنی در سوانح مربوط به موتورسواران سبب شد تا برای اولین بار رویكرد اجتماعی پیشران رویكردهای انتظامی شده و موتورسوار بودن را به مثابه قسمتی از هویت واحد ترافیكی در شهر مد نظر قرار دهیم.
بر طبق گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، او در آخر عنوان كرد: این كمپین با نگاهی اجتماعی به سوژه موتورسواران، برخلاف خیلی از كمپین ها كه به صورت نمایشی و مقطعی عمل می كنند، عملیاتی و در بلند مدت، با محوریت خود جامعه هدف، یعنی موتورسواران، آن هم با تاكید بر رفتارهای مثبت و هویت بخشی به این قشر و درگیر كردن خانواده و محیط پیرامونی آنان به دنبال تغییر رفتار محسوس و پایداری آن است.
منبع:

1398/10/07
09:37:25
5.0 / 5
4625
تگهای خبر: ابزار , اقتصاد , ایمنی , پلیس
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۳
© تمامی حقوق معنوی سایت هم ماشین محفوظ و کپی برداری ممنوع می باشد.
    استفاده از مطالب سایت هم ماشین با ذکر نام و لینک منبع مجاز است.